Darbas vasaros metu

Tvarkos aprašas dėl darbo 2020 vasarą

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbo vasaros metu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5 ir 6 punktų reikalavimais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-709(4.1E)
2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.
3. Tvarkos tikslas – sklandžiai organizuoti įstaigos darbą vasaros metu: birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais.

II. VAIKŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

4. Vaikų tėvai teikia prašymus įstaigos direktoriui dėl vaikų lankymo vasaros laikotarpiu iki balandžio 30 d.
5. Tėvų, turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai lankyti mokyklą vasaros laikotarpiu nebus tenkinami.
6. Grupės komplektuojamos užtikrinant Lietuvos Respublikos higienos normose nustatytus reikalavimus.
7. Grupės vasaros laikotarpiui komplektuojamos naujai, todėl vaikas gali būti perkeliamas ugdytis į kitą grupę.
8. Mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į tėvų prašymus, iki gegužės 25 d. sukomplektuoja grupes ir tvirtina įsakymu.
9. Direktoriaus įsakymu patvirtinti sukomplektuotų grupių vaikų sąrašai paviešinami iki gegužės 27 d.
10. Sumažėjus vaikų skaičiui grupėse mažiau kaip minimumas, grupės jungiamos ir perkomplektuojamos.

III. APMOKĖJIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

11. Tėvai už pasirinktą lankyti vasaros laikotarpį sumoka savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta tvarka mokestį įstaigos reikmėms iki gegužės 27 d.
12. Tėvų, nepateikusių laiku prašymų iki balandžio 30 d. ar/ir nesumokėjus išankstinio įstaigos reikmėms mokesčio iki gegužės 27 d., vaikai birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais įstaigos lankyti negalės.
13. Vasaros atostogų metu mokestis už maitinimą neskaičiuojamas, kai vaikas nelanko (atostogauja) savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta tvarka.
14. Tėvai už vaiko maitinimą privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 27 d.
15. Jeigu atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas ilgiau kaip 2 mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti mokinį iš mokyklos sąrašų ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).
16. Tėvų nesumokėtas atlyginimas už vaiko išlaikymą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Esant ekstremaliai situacijai (renovacija, skubus remontas ir kt.) uždaryti įstaigą vasarą ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, perkeliant vaikus ir darbuotojus į bendradarbiaujančią ikimokyklinę įstaigą ( Panevėžio lopšelius-darželius ,, Dobilą, ,,Žilvitį“, ,,Diemedis“).
18. Dėl įstaigos uždarymo 1 mėnesiui vasaros metu pateikti argumentuotą prašymą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui, susidarius ekstremaliai situacijai – nedelsiant.
19. Darbuotojų atostogos derinamos su įstaigos vadovu ir tvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127, 128, 131 straipsniais ir įstaigos darbo tvarkos taisyklėse numatyta tvarka.
20. Dėl sumažėjusio lankančių vaikų skaičiaus, sujungus grupes, darbuotojai gali būti išleidžiami atostogų.
21. Mokyklos bendruomenė supažindinama su darbo vasaros metu organizavimo tvarka.

Informacija atnaujinta — 2020-01-20 | << ATGAL

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Įstaigos kodas: 190416871
A. s. LT 79 7300 0100 0238 7841
Bankas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: J.Tilvyčio g. 12, LT-35232 Panevėžys
Darbo laikas – 7.30 – 18.18 val. (paankstintos grupės darbo laikas 7.00 – 7.30)

Direktorės tel.: (8 45) 43 38 75
Bendras tel. (8 45) 43 39 17
Direktorės el.p: padkauskien.irena@gmail.com
Bendras el.p: darvaivorykste@gmail.com

 

2021 © Panevėžio l-d „Vaivorykštė“
Versija neįgaliesiems